Economic efficiency in grant funding evaluations: streamlining knowledge-intensive applications in Kazakhstan

Zhumashov, Ye., Azambayev, S., Bisenbaev, A., Yessenzharov, A., & Bulatbayeva, K. (2023). Economic efficiency in grant funding evaluations: streamlining knowledge-intensive applications in Kazakhstan. Economic Annals-XXI, 201(1-2), 73-83. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V201-07